De vernieuwde Vlaamse renovatiepremie

Vlaamse Regering keurt nieuwe renovatiepremie definitief goed
Vrijdag 30 oktober 2015 keurde de Vlaamse Regering de nieuwe renovatiepremie definitief goed. Er komt een overgangsmaatregel voor wie voor 1 december 2014 een overeenkomst met een aannemer afsloot of bestellingen voor materialen heeft geplaatst.  De premie kan aangevraagd worden vanaf 1 december 2015.
Hierna worden de krachtlijnen van de nieuwe regeling vermeld. Zodra het uitvoeringsbesluit is ondertekend door de Minister, wordt in detail gecommuniceerd over alle voorwaarden.

De nieuwe renovatiepremie
De Vlaamse renovatiepremie blijft een premie maar de uitbetaling ervan wordt verdeeld over twee aanvragen. Bij een volledige woningrenovatie moet u dus twee keer een aanvraag indienen.
Zo hebt u meer tijd voor een totale renovatie van uw woning.
Het maximale bedrag van de beide premies samen is nog steeds 10.000 euro.
U kunt maximaal twee aanvragen indienen in een periode van tien jaar, te rekenen vanaf de eerste aanvraagdatum. Tussen twee aanvragen moet minstens 1 jaar liggen en maximaal twee jaar.

Welke werken komen in aanmerking?
De werken zijn gegroepeerd in vier categorieën.

 • Categorie 1. De structurele elementen van de woning: werken aan de funderingen, de muren, de draagvloeren en de trappen.
 • Categorie 2. Het dak: werken aan dakgebinte, dakbedekking, goten en afvoer.
 • Categorie 3. Het buitenschrijnwerk: werken aan ramen en buitendeuren.
 • Categorie 4. De technische installaties: werken aan de elektrische installatie, de sanitaire installatie in badkamer en toilet en de centrale verwarming.

Zodra het uitvoeringsbesluit door de Minister is ondertekend, wordt de gedetailleerde lijst van werken per categorie op de website vermeld.

Premiebedrag

 • De premie wordt berekend per categorie van werken en bedraagt 20 % of 30 % van de in aanmerking te nemen factuurbedragen (met een minimum van 2.500 euro aan factuurbedragen per categorie).
 • De 30%-berekening (met een maximumpremie van 3.333 euro per categorie) geldt voor:
  • wie als eigenaar-bewoner een inkomen had dat lager was dan 29.030 euro (te verhogen met 1.510 euro per persoon ten laste)
  • wie de woning verhuurt aan een sociaal verhuurkantoor.
 • Voor de anderen is er een tegemoetkoming van 20% (met een maximumpremie van 2.500 euro per categorie).
 • Het maximumbedrag van de premie, voor de twee aanvragen samen, ligt voor iedereen vast op 10.000 euro.


Wanneer de premie aanvragen?
U kunt de premie aanvragen vanaf 1 december 2015. Vanaf die datum zal het nieuwe aanvraagformulier beschikbaar zijn op de website www.wonenvlaanderen.be.
De premie is aan te vragen na de voltooiing en facturering van de werken uit een bepaalde categorie.
Een aanvraag kan voor maximaal twee categorieën tegelijk. Voor werken uit meer dan twee categorieën moet u dus twee aanvragen indienen.
Voor elke categorie kunt u maar eenmaal een premie aanvragen.
Hierop geldt een uitzondering als u de woning verhuurt aan een sociaal verhuurkantoor.
Dan mag u ook in een keer de premie aanvragen voor werken van de vier categorieën samen. Daarna kunt u natuurlijk geen tweede aanvraag meer doen.

Wanneer de tweede aanvraag indienen?
De tweede aanvraag doet u ten vroegste één jaar en maximaal twee jaar na de eerste. Om ten volle van de premie te kunnen genieten is een goede renovatieplanning dus belangrijk.

Welke woningen of gebouwen komen in aanmerking?
De woning die u renoveert of het gebouw dat u omvormt tot een woning moet in het Vlaamse Gewest liggen en minstens 25 jaar oud zijn. Vanaf 1 januari 2017 wordt dat 30 jaar voor wie een eerste aanvraag doet.

Minimaal investeringsbedrag
Voor elke categorie van werken moet er minstens een factuurbedrag zijn van 2.500 euro, exclusief BTW.

Maximale investeringsbedragen voor berekening van de premie
Enkel in categorie 4, de technische installaties, gelden er maximumbedragen voor berekening van de premie:

 • Elektrische installatie: maximaal 3.750 euro
 • Sanitaire installatie: maximaal 3.750 euro
 • Centrale verwarming: maximaal 7.500 euro


Eigendomsvoorwaarde
Als u als bewoner een aanvraag indient, mag u geen andere woning in volle eigendom of volledig in vruchtgebruik hebben of gehad hebben tot drie jaar voor de aanvraagdatum.
Op deze regel zijn er dire uitzonderingen:

 • De andere woning is op de aanvraagdatum volledig vervreemd en u bewoonde deze woning tot u verhuisde naar de woning waarvoor u de premie aanvraagt;
 • De woning is op de aanvraagdatum gesloopt en u heeft geen perceel dat bestemd is voor woningbouw in volle eigendom of volledig in vruchtgebruik;
 • De andere woning werd ongeschikt of onbewoonbaar verklaard en komt dus niet meer in aanmerking voor bewoning, en de aanvrager was de laatste bewoner ervan.

Deze voorwaarde geldt niet voor wie een woning verhuurt aan een sociaal verhuurkantoor.

Inkomensvoorwaarde
De inkomensgrenzen blijven behouden.
Als u de premie aanvraagt als eigenaar-bewoner mag u niet meer verdienen dan:

 • 40.640 euro als alleenstaande zonder persoon ten laste
 • 58.050 euro als alleenstaande met een persoon ten laste (te verhogen met  3.260 euro per bijkomende persoon ten laste)
 • 58.050 euro als u gehuwd bent of samenwoont (te verhogen met 3.260 euro per persoon ten laste)

Hierbij geldt het inkomen van twee jaar voor de aanvraagdatum.
Als u de woning verhuurt aan een sociaal verhuurkantoor geldt er geen inkomensgrens.

Welke facturen komen in aanmerking?
De facturen mogen op de aanvraagdatum niet ouder zijn dan twee jaar. Zowel facturen van werken uitgevoerd door een aannemer als facturen van materiaalaankopen voor werken die u zelf hebt uitgevoerd komen in aanmerking.

Wat als u al eerder een premie hebt gekregen?
Wie in de voorbije tien jaar al een renovatiepremie kreeg, kan geen nieuwe premie meer aanvragen. Ook als een vorige bewoner van de woning in de laatste tien jaar een renovatiepremie ontving, kunt u als nieuwe bewoner geen nieuwe premie krijgen.
Voor wie de voorbije tien jaar al een verbeteringspremie kreeg voor werken uit dezelfde categorie, wordt het bedrag van die verbeteringspremie(s) afgetrokken van de renovatiepremie.
Nadat die tien jaar zijn verstreken kunt u opnieuw de premie aanvragen.

Nog belangrijk om te weten

 • Voor buitenschrijnwerk met een hogere isolatiewaarde (Ug van maximaal 0,9W/m²K en Uw van maximaal 1,7 W/m²K) is er geen verhoogde premie meer.
 • De Ug-waarde voor ramen en buitendeuren wordt strenger, met een maximum van 1,1 W/m²K (in plaats van 1,3 W/m²K)
 • Vanaf de inwerkingtreding van de nieuwe premie zullen enkel facturen van maximaal twee jaar oud in aanmerking komen.

Voor wie nog een lopend renovatiepremiedossier heeft ingediend voor 1 december 2014, blijft de oude regeling gelden. Lees hier de informatie over het oude stelsel

Overgangsmaatregel
Er is een overgangsmaatregel voorzien voor wie vóór 1 december 2014 een overeenkomst met een aannemer afsloot of bestellingen voor materialen heeft geplaatst.
Tot 1 februari 2016 kunnen aanvragen worden ingediend onder de voorwaarden van het oude stelsel. De volgende voorwaarden gelden:

 • Enkel facturen die betrekking hebben op werken waarvoor u een overeenkomst hebt gesloten met een aannemer of een bestelling hebt geplaatst van materialen voor 1 december 2014 komen in aanmerking. Als de factuur dateert van na 1 december 2014, moet u tevens de ondertekende aannemingsovereenkomst of bestelbon van materialen toevoegen. Als uw factuur dateert van voor 1 december 2014 volstaat het enkel de factuur bij te voegen;
 • Uw aanvraag mag facturen bevatten die maximaal 3 jaar oud zijn op de aanvraagdatum. Als u aanvraagt op 15/12/2015, kan u facturen bij uw aanvraag voegen die dateren van 15/12/2012 of recenter. 
 • Er wordt rekening gehouden met uw inkomen van drie jaar voor de aanvraagdatum. Als u aanvraagt op 15/12/2015 wordt rekening gehouden met uw inkomen van 2012.

U kunt de premie aanvragen vanaf 1 december 2015. Vanaf die datum zal het aanvraagformulier beschikbaar zijn op de website van Wonen Vlaanderen.
Een voorbeeld:
U heeft dakwerken laten uitvoeren en nieuwe ramen laten plaatsen. U heeft voor de dakwerken een ondertekende  offerte die dateert van juni 2014 en u heeft voor de nieuwe ramen een offerte die dateert van 5 november 2014. De werken werden inmiddels uitgevoerd en u heeft de factuur voor de dakwerken ontvangen op 10 november 2014 en de factuur voor de ramen op 5 april 2015. U kan voor deze werken de renovatiepremie aanvragen onder het oude stelsel., vanaf 1 december 2015. U dient de aanvraag in te dienen vóór 1 februari 2016 en u voegt volgende stukken toe:

 • De factuur van de dakwerken die dateert van 10 november 2014;
 • De factuur van de ramen die dateert van 5 april 2015, alsook de ondertekende offerte voor de ramen die dateert van 5 november 2014.

Wat als u zowel overeenkomsten met aannemers heeft afgesloten die dateren van vóór en na 1 december 2014?
U kan enkel gebruik maken van de overgangsregeling voor werken waarvoor u reeds overeenkomsten had afgesloten met een aannemer of bestellingen van materialen had geplaatst vóór 1 december 2014. Voor werken waarvoor u pas na 1 december 2014 overeenkomsten hebt afgesloten of bestellingen van materialen hebt geplaatst, dient u een aanvraag te doen onder de nieuwe regeling. U kan slechts één aanvraag doen in een periode van 10 jaar. U zal zelf dienen af te wegen of u een aanvraag doet onder het oude stelsel dan wel onder het nieuwe stelsel. 


 

RECENTE PROJECTEN

ALU


Kortrijk - Ralkleur 9005 - hoeken glas op glas - plaatwerk tussen ramen

ALU


Volledige renovatie woning te Brugge : structuurlak ral 8019